معرفی مجتمع

تاریخچه مجتمع علوم انسانی ولیعصر(عج):

مجتمع علوم انسانی حضرت ولیعصر (عج) در تابستان 1397 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی خریداری و پنج دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ،حقوق وعلوم سیاسی ، روانشناسی و علوم تربیتی و ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در آن تجمیع شدند. این مجموعه رسماً درتاریخ 24 دی ماه 1397 با حضور آقای دکتر طهرانچی رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی افتتاح و سرپرستی دانشکده تربیت بدنی ،واقع در مجموعه ورزشی کاوه ،نیز به این مجتمع واگذارگردید.

بر این اساس ساختمان شماره یک(شهید صدر زاده) به دانشکده های مدیریت و اقتصاد و حسابداری وساختمان شماره دو(شهید احمدی روشن)، به دانشکده های حقوق وعلوم سیاسی و روانشناسی و علوم تربیتی و ساختمان شماره سه(شهید فخری زاده) که یکسال بعد تحویل واحد تهران جنوب شد، به دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی اختصاص داده شد.حوزه ادرای مجتمع نیز در ساختمان شماره چهار، با نام شهید عماد مغنیه تجمیع شده.است. این مجموعه دانشگاهی با حدود20000 دانشجوی فعال و حدود 10000دانشجوی غیر فعال و نزدیک به 190 عضو هیات علمی رسمی و 526 استاد مدعو و نیز صد نفر کارمند، یکی از بزرگترین مجتمع های دانشگاهی علوم انسانی کشوربه شمار می آید.