فرم دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

این فرم باید فقط توسط دانشجویان مقطع کارشناسی که حداکثر ۲۴ واحدقابل اخذ جهت فارغ التحصیلی داشته باشند تکمیل شود.
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگي*
  2
 • شماره دانشجوئي*
  3
 • شماره تلفن*
  4
 • تعداد واحد گذرانده*
  5
 • دسته
  6
 • شماره درس 1*
  7
 • كد درس 1*
  8
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  9
 • شماره درس 2*
  10
 • كد درس 2*
  11
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  12
 • شماره درس 3*
  13
 • كد درس 3*
  14
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  15
 • شماره درس 4*
  16
 • كد درس 4*
  17
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  18
 • شماره درس 5*
  19
 • كد درس 5*
  20
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  21
 • شماره درس 6*
  22
 • كد درس 6*
  23
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  24