اخبار و اطلاعیه دانشکده

خدمات الکترونیکی

این واحد دانشگاهی مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه‌های فنی و مهندسی در مجموعه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، با اعتبار جهانی و مبتنی بر هویت ایرانی‌‌اسلامی می باشد